Pезултати

Унапредување на испитните прашање и програми за мајсторскиот испит (2019-2020)

 1. Подготовка на методолошка рамка со упатства за изработка на мајсторски испит.
 2. Подготовка на испитни прашања и програма за мајсторски испити
  • Р. Хрватска – испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата фризер, ауто-сервисер и електроинсталатер.
  • Р. Словенија – испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата тесар , ѕидар и електричар.
  • Република Северна Македонија -испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањатакозметичар, програма за испити за занимањата за автомеханичар и пекар.
  • Р. Црна Гора испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата кројач за висока мода, програма за испити и испитни прашања за стручно теоретскиот дел за занимање фотограф.

Развој на интернет (online) платформа за подготовка и полагање на мајсторски испит(2020-2021)

 1. Осмислување и изработка на интернет платформа
  • 3 дела на платфомата- отворен дел, дел за подготовка на испитот и дел за полагање на испитот.
 2. Изработка на прирачник за административна употреба на платформата и едукација за употреба на платформата за институции кои спроведуваатмајсторски испити
 3. Локализација на платформата на партнерските јазици, внес на прашањата и подготовка за пилотирање.
 4. Пилотирање на онлајн платформата
  • Известување за спроведено пилотирање како почетна точка за понатамошно користење и унапредување на онлајн платформата.

Што ќе се постигне со проектот?