Новости

Завршување на онлајн платформа за подготовка и полагање на мајсторски испит во рамките на проектот Мастер 4.0 планиран за крајот на 2020 година

Една од целите на проектот Еразмус + Мастер 4.0:, Подобрување на мајсторскитеиспити,  е да се создаде онлајн платформа за подготовка и спроведување на мајсторските испити со цел понатамошно подобрување на полагањето мајсторски испити во земјите партнери. Онлајн платформата ќе овозможи полагање на мајсторскиот испит на компјутери или таблети во испитните центри, каде што се обезбедени […]

Активности за подобрување на прашањата за мајсторскиот испит и програма за мајсторски испити во Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора – преглед на состојбата

Од почетокот на 2020 година, партнерите од Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора работат на подобрување на прашањата за мајсторските испити како и на програма за мајсторските испити во рамките на проектот Еразмус + Мастер 4.0: Подобрување на мајсторските испити. Во Хрватска, Хрватската Занаетчиска комора спроведе активности поврзани со подобрување на прашањата за мајсторскиот […]

Одржан 2. транснационален онлајн состанок со партнерите на проектот

Онлајн состанокотсо претставници на партнерските организации вклучени во проектот Мастер 4.0 се одржа во четврток, 28 мај 2020 година. Состанокот беше организиран наместо 2-от транснационален состанок, кој требаше да се одржи во истиот термин во Скопје, Северна Македонија, а организатор на состанокот беше Хрватската занаетчиска комора.  За време на состанокот сите партнери ги презентираа  активностите […]

МАЈСТОРСКИ ИСПИТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Мајсторството претставува посебен вид постсредно стручно образование. За стекнување на звањето мајстор потребно е успешно завршување на мајсторскиот испит за одредена занаетчиска дејност. Мајсторството се однесува за лица кои имаат завршено средно образование и соодветно работно искуство во занаетчиската дејност за која што сакаат да полагаат мајсторски испит. Со завршувањето на мајсторскиот испит, кандидатот се […]

Одржан вебинар за методологија на изработка на испитни прашања

Со цел да се обезбеди усогласување на прашањата за мајсторските испити за сите професии во земјите кои учествуваат во проектот,  се изработи методолошка рамка со насоки за развој на прашања за мајсторските испити како дел од проектот. Првиот чекор  беше да се одржи вебинар за методологијата на изработка на испитни прашања. Вебинарот го одржа г-дин […]

Oдржан првиот состанок со проект партнерите во Љубљана

Проектот Erasmus + Мастер 4.0:, Унапредување на мајсторските испити, започна со првиот транснационален состанок за проектот одржан е на 10 и 11 октомври, 2019 година во Љубљана. На состанокот беа присутни претставници од сите шест партнерски организации: Хрватска Занаетчиска комора, Универзитетски колеџ Алгебра, Занаетчиска комора Словенија, Занаетчиска комора Скопје, Здружение „Среќен живот“ и Занаетчиска комора […]