Се одржа пилотирање на онлајн платформата во Северна Македонија

16.12.2021.

15.12.2021 Во Занаетчиската комора Скопје се одржа пилот дел од магистерскиот испит по право и економија во рамки на магистерскиот испит за козметичар. Во пилотирањето учествуваа 20 кандидати.Магистерските испити се вреднуваат и препознаваат низ цела Европа, а во Северна Македонија се на V ниво од националната рамка на квалификации и се состојат од четири дела: практичен дел, стручно-теоретски дел, право и економија и педагошко-андрагошки дел. Магистерските испити овозможуваат напредување во професијата и предност во однос на конкуренцијата, бидејќи ја нагласуваат извонредноста и квалитетот на производите и услугите.

Проектот Master 4.0 воведува нов пристап во подготовка и спроведување на магистерски испит преку подобрување на програмата за магистерски испити, испитни прашања и воведување на онлајн платформа за подготовка и спроведување на магистерски испит. Во Северна Македонија пилотирањето на онлајн платформата се одржа како дел од магистерскиот испит за козметичари, а подготвени се и програми за магистерски испит за автомеханичари и пекари, кои Занаетчиската комора Скопје планира да ги спроведе во наредниот период.