ЈУ Занаетчиска комора на Црна Гора (ЗаКом)

Придржен партнер

Занаетчиската комора на Црна Гора е професионална, независна и јавно-правна организација на занаетчии, со задача да го заштити и подобри занаетчиството и да ги застапува заедничките интереси на занаетчиите во Црна Гора.
Основана е во 2011 година според Законот за занаетчиство (Службен весник на Црна Гора 54/2009), кој беше донесен со консолидиран настап на економијата од средната класа. ЗаКом го води Регистарот на занаетчии како јавно овластување и содржи апликации од занаети преку локалните секретаријати за економијата.
Поради неформалното членство и истото раководство, активностите на јавната установа на Занаетчиската комора на Црна Гора ги води НВО Занаетчиско-претприемничка комора на Црна Гора.