Хрватска занаетчиска комора (ХЗК), Република Хрватска

координатор

Хрватската занаетчиска комора (ХЗК) е независна професионална деловна организација на занаетчии формирана за промовирање, усогласување и застапување на заедничките интереси на занаетчиите. Нејзините членови се занаетчии кои работат на територијата на Република Хрватска. Членството е задолжително.. Комората ги извршува следниве улоги: унапредување на занаетчиството, застапување на интересите на занаетчиите пред државните институции и во креирањето на економската политика, давање мислења и предлози на државните институции при донесувањето законски одредби за занаетчиството, помагање на занаетчиите во основање и управување на занаетчиството и извршување други работи пропишани со закон и правни со акти на Комората. Во рамките на задачите утврдени со Занаетчискиот акт, Комората има јавен орган во областа на иницијалното и доживотното стручно образование и обука.

www.hok.hr