Занаетчика комора Скопје, Република Северна Македонија

партнер

Занаетчиска комора Скопје е самостојна, непрофитна, стручна организација на занаетчиите, која се залага за создавање поволни услови и клима за развој и промоција на занаетчиството , унапредување на квалитетот на производите и услугите со унапредување на човечкиот потенцијал, со спроведување на обуки, презентации, стручно усовршување на занаетчиите и подобрување на стручното образование.
Членови на комората се занаетчиите кои вршат занаетчиска дејност на територијата на град Скопје. Членството е задолжително.
Занаетчиската комора Скопје има јавни овластувања за водење на занаетчиски регистар во делот на регистрација, промена и престанок на вршење на дејност на занаетчиите. Во Занаетчиската комора Скопје функционира Центар за образование на возрасни , преку кој се организираат обуки за возрасни преку оспособување на работно место согласно програми за возрасни одобрени и верифицирани од страна на Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование и наука.
Занаетчиска комора Скопје ги застапува интересите на занаетчиите пред надлежните институции, дава предлози за подобрување на законската регулатива, лобира за поволни услови и клима за развој на занаетчиството и подобрување на квалитетот и имиџот на стручното образование и обука.

www.zkomora.com.mk